tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Lê Thành Văn (Úc, 06/02/2004): Walt Whitman là người đồng tính luyến ái. Allen Ginsberg cũng là người đồng tính luyến ái. Cả hai là những nhà thơ vĩ đại. Tôi tin chắc tất cả những nhà thơ thù ghét người đồng tính luyến ái đều phải ngả mũ trước Whitman và Ginsberg. Họ phải ngả mũ dù phải rởn da gà khi đọc những câu thơ sau đây của Ginsberg (mà tôi xin chép tặng họ):

 

who howled on their knees in the subway and were

           dragged off the roof waving genitals and manu-

           scripts,

who let themselves be fucked in the ass by saintly

           motorcyclists, and screamed with joy...

 

(những kẻ quỳ gối xuống gào rú trong trong đường hầm xe điện và bị

           lôi cổ khỏi những mái nhà với những dương vật và những bản thảo

           còn vung vẩy,

những kẻ để chính mình được đéo vào lỗ đít bởi những gã lái mô-tô thánh thiện,

           và gào rú với niềm hoan lạc...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018