tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

Công ước Berne có hiệu lực ở Việt Nam

Kể từ ngày 26-10-2004, Công ước Berne bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam. Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật này đang được các giới chức có liên quan tới bản quyền, các nhà xuất bản và cả những người làm văn nghệ đặc biệt quan tâm.

Công ước Berne được ký kết ngày 9/9 1886 tại Berne, thủ đô Thuỵ sĩ. Hiện nay có 156 nước gia nhập công ước, tập hợp các nước thành viên gọi là Liên hiệp Berne. Qua 118 năm, Công ước đã có 8 lần sửa đổi bổ sung. Công ước hiện hành là Công ước được sửa đổi vào ngày 24/7/1971 tại Paris và bổ sung vào ngày 2/10/1979. Công ước Berne gồm 3 nguyên tắc cơ bản:

1- Đối xử bình đẳng: tác phẩm có nguồn gốc từ các nước thành viên đều được bảo hộ như nhau.

2- Bảo hộ đương nhiên: khi tác phẩm được dịnh hình dưới một hình thức nhất định thì quyền tác giả cũng lập tức phát sinh mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào.

3- Bảo hộ độc lập: việc thực thi và hưởng các quyền theo Công ước là độc lập với những quyền đang được hưởng tại nước xuất xứ tác phẩm.

Được biết từ tác động của việc gia nhập Công ước Berne, một "Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam" trực thuộc Hội Nhà Văn Việt Nam sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2-11-2004. Giám đốc trung tâm là ông Nguyễn Phan Hách.

 

(tin tổng hợp gửi từ Việt Nam)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018