tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Những người đồng tính  [đối thoại]

 

Bài thơ “Nhân vật” của Lê Thánh Thư đã “chào hàng” như sau:

Khuôn mặt hắn không khói
Nhưng, có thể làm ô nhiễm cả thành phố nhiệt đới này
Hắn làm bạn với những anh hùng mạt vận
                              Những tên sát nhân
                              Những thằng tham nhũng
                              Những kẻ ma cô
                              Những tên mang thẻ đỏ
                              Những người đồng tính
...

Tò mò, muốn biết thêm về “những người đồng tính” “anh hùng mạt vận” tôi vào internet gõ “famous gay people”. Nó cho cái danh sách này:

 

Famous Gay People:

 Alexander the Great
     *Macedonian ruler, 300 B.C.
 Montezuma II
     *Aztec ruler, 16th c.
 Peter the Great
     *Russian Czar, 17th-18th c.
 Suleiman the Magnificent
     *Ottoman ruler, 15th c.
 Hadrian
     *Roman Emperor, 1st-2nd c.
 Richard the Lionhearted
     *English King, 12th c.
 Saladin
     *Sultan of Egypt and Syria
 Frederick the Great
     *King of Prussia
 James I
     *English King, 16th-17th c.
 Edward II
     *English King, 14th c.
 Queen Anne
     *English Queen, 18th c.
 Marie Antoinette
     *French Empress, 18th c.
 Julius Caesar
     *Roman Emperor, 100-44 B.C.
 Augustus Caesar
     *Roman Emperor
 Pope John XII
     *955-964
 Pope Benedict IX
     *1032-1044
 Pope Julius III
     *1550-1555
 Aristotle
     *Greek philosopher, 384-322 B.C.
 Socrates
     *Greek philosopher, 400 B.C.
 Desiderius Erasmus
     *Dutch monk, philosopher
 Francis Bacon
     *English statesman, philosopher, 15th c.
 Ludwig Wittgenstein
     *Australian mathematician, philosopher, 20th c.
 Tchaikovsky
     *Russian composer, 19th c.
 Cole Porter
     *U.S. composer, 20th c.
Leonard Bernstein
     *U.S. composer, 20th c.
 Sappho
     *Greek woman poet, 600 B.C.
 Lord Byron
     *English poet, 18th c.
 Ralph Waldo Emerson
     *U.S. author, poet, 19th c.
 Walt Whitman
     *U.S. poet, author, 19th c.
 Gertrude Stein
     *U.S. poet, author, 20th c.
 Federico Garcia Lorca
     *Spanish poet, author, 20th c.
 Rainer Maria Rilke
     *German poet, 20th c.
 Langston Hughes
     *U.S. author, poet, 20th c.
 Oscar Wilde
     *Irish author, 19th c.
 Marcel Proust
     *French author, 20th c.
 Colette
     *French author, 20th c.
 Alice B. Toklas
     *U.S. author, 20th c.
 Virginia Woolf
     *English author, 20th c.
 T.E. Lawrence
     *English soldier, author, 20th c.
 Marguerite Yourcenar
     *Belgian author, 20th c.
 James Baldwin
     *U.S. author, 20th c.
 Herman Melville
     *U.S. author, 19th c.
 Horatio Alger, Jr.
     *U.S. author, 19th c.
Willa Cather
     *U.S. author, 19th c.
 Amy Lowell
     *U.S. author, 19th & 20th c.
 E.M. Forster
     *English author, 20th c.
 Christopher Isherwood
     *English author, 20th c.
 Pier Paolo Pasolini
     *Italian film director, 20th c.
 Yukio Mishima
     *Japanese author, 20th c.
 May Sarton
     *U.S. author, (1912 - 1995)
 Edna Ferber
     *U.S. author, 20th c.
 Margaret Fuller
     *U.S. writer, educator, 20th c.
 Madame de Stael
     *French writer, 17th-18th c.
 Hans Christian Andersen
     *Danish author, 19th c.
 Sor Juana Ines de la Cruz
     *Mexican author, 16th c.
 Paula Gunn Allen
     *Native American author, 20th c.
 Kate Millet
     *U.S. author, 20th c.
 Jean Cocteau
     *French writer, director, 20th c.
 Christopher Marlowe
     *English playwright, 16th c.
 Tennessee Williams
     *U.S. playwright, 20th c.
 Noel Coward
     *English playwright, 20th c.
 Charles Laughton
     *English actor, 20th c.
 Rock Hudson
     *U.S. actor, 20th c.
 James Dean
     *U.S. actor, 20th c.
 Montgomery Clift
     *U.S. actor, 20th c.
 Rudolf Nuryev
     *Russian dancer, 20th c.
 Waslaw Nijinsky
     *Russian dancer, 20th c.
 Frida Kahlo
     *Mexican artist, 20th c.
 Andy Warhol
     *U.S. artist, 20th c.
 Michelangelo
     *Italian artist, 15th c.
 Leonardo Da Vinci
     *Italian artist, scientist, 15th c.
 Bessie Smith
     *U.S. singer, 20th c.
 Janis Joplin
     *U.S. singer, 20th c.
 Melissa Etheridge
     *U.S. rock star, 20th c.
 Elton John
     *English rock star, 20th c.
 Dag Hammerskjold
     *Swedish UN Secretary, 20th c.
 Baron VonSteuben
     *German General, Valley Forge
 Margarethe Cammermeyer
     *U.S. Army Colonel, 20th c.
 Zoe Dunning
     *U.S. Military Reservist, 20th c.
 Roberta Achtenburg
     *U.S. politician, 20th c.
 Barney Frank
     *U.S. Congressman, 20th c.
 Gerry Studds
     *U.S. Congressman, 20th c.
 Tom Dooley
     *U.S. M.D. missionary, 20th c.
 J. Edgar Hoover
     *U.S. director of the FBI., 20th c.
 Harvey Milk
     *U.S. politician, 20th c.
 Bayard Rustin
     *U.S. Civil Rights activist, 20th c.
 Candace Gingrich
     *Gay Rights activist, 20th c.
 Angela Davis
     *U.S. political activist, 20th c.
 June Jordan
     *U.S. author, activist, 20th c.
 Eleanor Roosevelt
     *U.S. stateswoman, 20th c.
 John M. Keynes
     *English economist, 20th c.
 Tom Waddel
     *U.S. M.D., Olympic star, 20th c.
 Martina Navratilova
     *U.S. tennis star, 20th c.
 Greg Louganis
     *U.S. Olympic swimmer, 20th c.
 Billie Jean King
     *U.S. tennis star, 20th c.

vân vân...

 

Thiển nghĩ, nếu được làm bạn với “những anh hùng mạt vận” này chắc cũng chẳng xấu mặt nào?

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018