tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thôi đi mấy tía...  [đối thoại]

 

 

Không có “but...”

Nghệ thuật đích thực là thứ đi giữa lòng lề đường. Xe cán thì ráng chịu. Không có thứ nghệ thuật hàng hai — vừa an toàn vừa có danh — nghen mấy tía.

Mấy tía làm nghệ thuật hai hàng xin cứ tự nhiên.

Nhưng đừng có bàn chữ đồng ý “nhưng” [but] với tôi nghen.

Trẻ có thể ngu — giờ hết trẻ rồi.

Tôi quan niệm nghệ thuật thế đó.

Không có “NHƯNG...”

Chắc cú

Vậy đó...

 

(Minh hoạ: Nguyễn Tôn Hiệt)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018