tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Chuyện ngủ  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]
Chào xong chẳng muốn ra dìa
Con kênh phía trước cái đìa phía sau [1]

Với nội dung những thứ đã viết ra, gã chưa có nguy cơ trở nên một liệt sĩ. Nhưng, với phương cách để viết ra những thứ chưa mang lại nguy cơ trở nên một liệt sĩ ấy, gã lại có nguy cơ trở nên một thi sĩ.

Nhiều đêm thức giấc, Thi sĩ hay Liệt sĩ?

Thi- liệt- sĩ hay Liệt- thi- sĩ?

Những nguy cơ ấy chừng như mãi mãi ở vị trí là những nguy cơ.

Bắt chước người xưa, chơi thôi mà[2], tự nhủ, gã lại ngủ tiếp.

1/04

_________________________

[1]Giở nón chào các tử thi của anh Nguyễn Đăng Thường

[2]Nhái giọng nhà thơ Bùi Giáng


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018