tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sữa để cho con Vịt  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
(Nguyễn Đăng Thường dịch)
 
ZAP!
20 ngày / không đụ
 
dục ảnh của tôi
chẳng bằng cục cứt.
 
Nếu ngủm
tôi chẳng lôi cuốn được
một nàng ruồi.
 
Nguyên tác "Milk for the Duck" trong Richard Brautigan, The Pill Versus the Springhill Mine Disaster
(New York: Dell Publishing Co., Inc., 1968)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018