tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Vội  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Vì quá vội để tiến nhanh, tiến mạnh, nên hắn đã quên xỏ chân vào đôi hia bảy dặm.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018