Shiba Ryotaro
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Anh hùng  (truyện / tuỳ bút) 
... Có vẻ anh hùng là thứ mà Trời đặt sai chỗ sai thời thì gây hại đến mức kinh khủng như thiên tai... [Bản dịch của Phạm Vũ Thịnh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014