Nguyễn Việt Hoài
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một trường hợp đạo văn?  (đối thoại) 
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] Những thắc mắc của độc giả Nguyễn Việt Hoài về một số chi tiết trích dẫn trong bài "Tứ thơ" của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc. [Có đăng kèm bài trả lời của Nguyễn Hưng Quốc và nguyên văn bài "Tứ thơ" trong cuốn Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam] ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018