Tô-ma Tôn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giải thưởng và lòng “thương bạn” (?)  (đối thoại) 
[VĂN CHƯƠNG & GIẢI THƯỞNG] ... Ông Hữu Thỉnh đã không đoạt giải vì được/bị các bạn của ông... thương quý. Vậy là các ông thi sĩ bạn vàng này lại không thương thi sĩ Hoàng Hưng một tẹo nào khi để ông đoạt giảỉ. Té ra, khi ghét thi sĩ nào thì... để nó đoạt giải thưởng cho bỏ bu nó luôn! Nghĩ về vụ mấy cái giải này, Tô-ma tôi cười muốn rụng rốn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018