Smith, Charlie
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những bài học ở nhà | Bệnh nhân ngoại trú  (thơ) 
Tụi tôi đi trên không trung trong mọi sự, chẳng ràng buộc, / chẳng gốc gác—với tụi này cách sống là như vậy. / Ðây là điều tụi tôi từng trách bố mẹ. / Họ yếu ớt, không nhờ cậy được, sợ hãi... | Về sau bà lại thoát ra, được thả về, / ly dị, dùng thuốc, xe tắc-xi kèn kẹt trên đường vào nhà; / chúng tôi ghét tới đó, nhưng bắt buộc, bà là mẹ chúng tôi, / nên chúng tôi đẩy nhau vào như một bọn hành hương ngoan cường / lết mãi vào sau khi niềm tin đã đóng cửa... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018