Childish, Billy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

10 bài thơ  (thơ) 
muốn làm thi sĩ anh cần phải /biết cái đói phải từ bỏ / sự gian xảo... / không chấp nhận sự thỏa hiệp với / những điều gian dối... / phải muốn đập / phá xã hội... | xã hội chủ nghĩa / tư bản chủ nghĩa / phát xít chủ nghĩa / cộng sản chủ nghĩa... / mọi chủ nghĩa đều có / huyền thoại về hi vọng của nó... | ... những kẻ không thể hiểu được / là những kẻ có thể nhìn thấy cái đẹp / trong bất cứ cái vô / nghĩa nào... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018