Uyển Đông
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà báo. Sống và làm việc tại Sài Gòn.

tác phẩm

Không còn ai minh bạch hoàn toàn  (phỏng vấn) 
... Nếu phải nói thẳng thì thế này: Nền nghệ thuật hiện nay không còn những tác giả được xem là minh bạch hoàn toàn nữa, mùi của tha nhân bốc lên đều khắp trong các tác phẩm... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018