Delerm, Philippe
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngụm bia đầu tiên  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Đó là điều duy nhất đáng kể. Những ngụm còn lại, càng lúc càng dài, càng lúc càng nhạt, chỉ gây một cảm giác ngây ngấy, một cảm giác thừa mứa. Ngụm cuối cùng, có lẽ, trong cảm giác vỡ mộng vì kết thúc, tìm thấy lại một cái gì hứa hẹn... [Bản dịch của Nguyễn Thị Thanh Phượng] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018