Kolesnikov-Jessop, Sonia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngôn từ không diễn tả nổi  (nhận định mỹ thuật) 
Ở Việt Nam, mỹ thuật trình diễn đang được yêu chuộng như một cách để vừa xô đẩy những giới hạn vừa tránh né sự kiểm duyệt... [Bản dịch của Phạm Chí Diệp] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018