Baldessari, John
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi sẽ không làm ra nghệ thuật nhàm chán nữa  (thơ) 
Tôi sẽ không làm ra nghệ thuật nhàm chán nữa. / Tôi sẽ không làm ra nghệ thuật nhàm chán nữa. / Tôi sẽ không làm ra nghệ thuật nhàm chán nữa. / Tôi sẽ không làm ra nghệ thuật nhàm chán nữa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018