Garni, Ricky
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nghiên cứu văn hoá  (thơ) 
... đã đến một thời, dù thơ có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng đi ra ngoài mua những cái gối để ném chơi. đôi khi việc xem truyền hình còn có vẻ quan trọng hơn nữa, mặc dù bạn có thể tranh cãi rằng thơ thì cần thiết hơn, nhưng để viết được nó, thì phải xem truyền hình... [Bản dịch của Lê Liễu Chi]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018