Gronas, Mikhail
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

BỐN BÀI THƠ  (thơ) 
Bài thơ này tác giả viết giữa đêm. / Nó là bài thơ thứ bảy triệu chín trăm năm mươi ba ngàn một trăm tám mươi sáu sau Auschwitz (ước lượng đại khái) ... | mùa thu / thế giới vỡ nát nằm yên bên vệ đường / không có ai đem ra sửa / không có ai dựng lại trục bánh xe... | ... chung cuộc ta sẽ lập một bản vẽ những đường nhăn của em và ta / sẽ điều khiển vô số kể lông mao lạ lùng đi từ / trên xuống dưới... | hôm nay chiến tranh / ngày mai đàm phán / nhưng chúng ta biết / những cuộc đàm phán / là một thất bại... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018