Nguyễn Xuân Phước
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bàn về hai chữ “văn minh”  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Khẩu hiệu “xây dựng đất nước công bằng dân chủ văn minh” trong bối cảnh một chế độ độc tài toàn trị không những là một khẩu hiệu hoàn toàn vô nghĩa, mà còn đi ngược lại với những logic “duy vật” của chính chủ nghĩa Mác...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018