Goswamy, B.N.
tiểu sử &  tác phẩm 

B.N. Goswamy là sử gia mỹ thuật, phê bình gia nổi danh quốc tế, và Giáo Sư về Lịch Sử Mỹ Thuật tại Punjab University, Chandigarh. Là một học giả thượng thặng về mỹ thuật Ấn Ðộ, ông xuất bản rất nhiều sách và tạo nên những ảnh hưởng lớn trong giới nghiên cứu và phê bình mỹ thuật Ấn Ðộ đương đại. Những tác phẩm quan trọng của ông gồm có: Pahari Painting The Family as the Basis of Style (Marg, Bombay, 1968); Painters at the Sikh Court ( Wiesbaden, 1975; [tái bản] New Delhi, 1999); Essence of Indian Art (San Francisco, 1986); Wonders of a Golden Age (Zurich, 1987); Pahari Masters: Court Painters of Northern India (Zurich, 1992); Indian costumes in the Collection of the Calico Museum of Textiles (Ahmedabad,1993); Nainsukh of Guler: A great Indian Painter from a Small Hill State (Zurich,1997); và Painted Visions: The Goenka Collection of Indian Painting (New Delhi,1999).

Giáo Sư Goswamy đã chịu trách nhiệm cho nhiều cuộc triển lãm lớn về mỹ thuật Ấn Ðộ tại Paris, San Francisco và Zurich; và ông từng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Viện Ðại Học Heidelberg, Viện Ðại Học Pennsylvania, Viện Ðại Học California (Berkeley và Los Angeles), Viện Ðại Học Zurich, và Viện Ðại Học Texas (Austin).

tác phẩm

Nghệ thuật trong thời chiến tranh  (nhận định mỹ thuật) 
Những gì xảy đến cho nghệ thuật và cho tâm hồn người nghệ sĩ trong thời chiến tranh không phải luôn luôn dễ dò đến đáy. Thông thường, dường như chẳng có gì xảy ra trên bề mặt, nhưng những ý tưởng cứ không ngừng sủi tăm; những suy nghĩ cứ không ngừng hằn sâu vào tâm trí. Chỉ đề trồi lên trở lại, đôi khi với sức mạnh dữ dội hơn, vào một lúc khác. Hay trong một hình thái khác. Không có cái chết: chỉ là giấc đông miên. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018