Kulakova, Marina
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nếu chim quên mất làm cách nào để bay  (thơ) 
... Nếu con người quên mất làm cách nào để mơ / Họ sẽ quên mất làm cách nào để hát / Họ sẽ không biết cái khác biệt giữa mùa đông và mùa xuân / Họ sẽ quên mất cái khác biệt giữa sự chết và sự sống... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018