Zach, Nathan
tiểu sử &  tác phẩm 

NATHAN ZACH sinh năm 1930 tại Berlin, cha là người Đức, mẹ là người Ý, «trở về» Israel từ 1935. Ông chọn tiếng Hy-bá để sáng tác và đã trở thành một nhà thơ danh tiếng, đồng thời với những Yehuda Amichai, David Avidan, Dan Pagis...

tác phẩm

Khi cô quạnh không phải là kinh hoàng | Bởi con người là cây ngoài đồng  (thơ) 
Khi cô quạnh không phải là kinh hoàng / thơ nảy sinh... | Bởi con người là cây ngoài đồng: / như con người cái cây cũng lớn lên... [Bản dịch Diễm Châu]

Orphée  (thơ) 
Đừng xuống thêm lũng sâu của cái chết, tôi van anh, đừng, / cái chết là duyên cớ, anh sẽ tan nát thịt xương trên một dòng sông... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018