Findlay, Merrill
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Redreaming the earth  (nhận định mỹ thuật) 
Vietnamese-Australian artist Le Van Tai's retrospective exhibition at the Fairfield Regional Gallery in western Sydney (28 February – 29 March) takes us beyond the binaries that divide "us" from "them", East from West, North from South, mind from matter and humans from their environments... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018