Ferrell, Robyn
tiểu sử &  tác phẩm 

Robyn Ferrell là giáo sư triết học tại Macquarie University và là tác giả của những tập luận văn triết học như Cartographies: Post-structuralism and the mapping of bodies and spaces (Sydney: Allen & Unwin, 1991), Passion in Theory: Conceptions of Freud and Lacan (London: Routledge, 1996), Genres of Philosophy (Hampshire: Ashgate, 2002), tập tuỳ bút The Real Desire (Melbourne: Indra Publishing, 2003); và tiểu thuyết The Weather and Other Gods (Sydney: Frances Allen, 1990). Bà đang hoàn tất cuốn Copula: The Technology of the Sexual Relation theo đơn đặt hàng của State University of New York.

tác phẩm

Bản thể luận: Socrates ở Manhattan  (truyện / tuỳ bút) 
Socrates sẽ chẳng héo hắt và chết mòn trong bất cứ một phòng khách sạn bẩn thỉu nào ở khu East Side dưới kia. Trong nước Mỹ này, nàng bị buộc phải vượt qua sự khốn khổ, bởi chẳng cần phải chết vì thiếu tình yêu... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018