Lê Thu Thủy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đối thoại | Tôi tỉnh dậy  (thơ) 
Lý trí: / - Chúng ta đang đứng trên / số không / trống rỗng... | Tôi tỉnh dậy / Vào lúc / Thấy mình nghèo nàn / đến nỗi không có lấy / một chút thời gian...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018