Lê Tuấn Hùng
tiểu sử &  tác phẩm 

LÊ TUẤN HÙNG là nhà soạn nhạc và nghiên cứu âm nhạc hiện sống tại Úc.

website: http://home.vicnet.net.au/~aaf/aboutus2.htm

tác phẩm

A Song for Sky Bells [Điệu Chuông Trời]  (nhạc hòa tấu) 
Hòa tấu khúc soạn cho giàn chuông trụ điện (power pole bells), đàn tranh 25 dây, ống tiêu Bali, và khẩu cầm tre Đại Dương Châu. Chuông trụ điện (power pole bells) vốn là những nắp bằng sắt được Công ty Điện lực Tiểu bang Victoria (Úc) đặt làm để bịt trên đầu những trụ điện bằng cây...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018