Horn, Peter
tiểu sử &  tác phẩm 

PETER HORN (Nam Phi). Sinh năm 1934. Sống tại Nam Phi từ năm 20 tuổi. Dạy đại học Cap. Từ 1974 đến 1992 đã cho in ba tập thơ bằng Anh văn.

tác phẩm

Thơ đại hạ giá  (thơ) 
Thơ ư? Các người muốn có thơ? Thơ, chúng tôi có! / Những bài thơ để khiến các người mơ mộng / trong lúc các nhà lãnh đạo của xứ này chạy lăng xăng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018