Nimrod, E. E.
tiểu sử &  tác phẩm 

E. E. NIMROD (Tchad). Sinh năm 1959. Dạy học ở Tchad rồi ở Côte-d'Ivoire. Luận án triết học ở Paris. Thi phẩm: Pierre, poussière (Obsidiane, Paris 1989); Avant l'été (chưa in).

tác phẩm

Những buổi sáng của trăng  (thơ) 
Những vỏ mỏng từ ngữ này rơi xuống thấp hơn cả những vòng dây cột ràng cửa miệng, khi nụ cười đã tàn úa...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018