Bădescu, Horia
tiểu sử &  tác phẩm 

HORIA BĂDESCU sinh năm 1943. là một trong những nhà thơ hàng đầu của Ru-ma-ni hiện đại. Nhà xuất bản Trình bầy hải ngoại đã in thi phẩm Khuôn mặt thời gian & mũi gai (Tủ sách Thơ, 1996) và tuyển tập thơ Những tam đoạn luận của con đường (Tư liệu Thơ, 1999) của Horia Bădescu. Những lò sát sinh của im lặng là một thi phẩm mới của ông (2001)... Horia Bădescu còn là một người viết tiểu luận sâu sắc và tiểu thuyết gia tài ba (Le vol de l'oie sauvage, Gallimard, Paris, 2000). Ông có bằng tiến sĩ văn chương và hiện là một nhà ngoại giao ở Paris.

tác phẩm

NHỮNG TAM ĐOẠN LUẬN CỦA CON ĐƯỜNG và những bài thơ khác [2]  (thơ) 
Một thi tuyển gồm trọn vẹn tác phẩm Những tam đoạn luận của con đường và những bài thơ trích từ các tập thơ khác của Horia Bădescu (1943~) — một trong những nhà thơ hàng đầu của văn chương Ru-ma-ni đương đại — được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Thi tuyển được đăng thành 2 kỳ liên tục.

NHỮNG TAM ĐOẠN LUẬN CỦA CON ĐƯỜNG và những bài thơ khác [1]  (thơ) 
Một thi tuyển gồm trọn vẹn tác phẩm Những tam đoạn luận của con đường và những bài thơ trích từ các tập thơ khác của Horia Bădescu (1943~) — một trong những nhà thơ hàng đầu của văn chương Ru-ma-ni đương đại — được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Thi tuyển được đăng thành 2 kỳ liên tục.

NHỮNG LÒ SÁT SINH CỦA IM LẶNG  (thơ) 
Thi phẩm mới của Horia Bădescu (1943~) — một trong những nhà thơ hàng đầu của văn chương Ru-ma-ni đương đại — lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018