Ashbery, John
tiểu sử &  tác phẩm 

JOHN ASHBERY sinh năm 1927. Tác giả hơn 20 tập thơ, Ashbery đã được trao tất cả những giải thơ lớn của Hoa Kỳ, và nhiều giải thơ quan trọng trên thế giới. Ashbery cũng viết phê bình về thơ và hội họa, kịch và một tiểu thuyết. Trong thi ca Mỹ đương đại, Ashbery được tôn trọng hơn tất cả.

tác phẩm

Gánh nặng của công viên  (thơ) 
Bài thơ "The Burden of the Park" của John Ashbery (1927) — một trong những nhà thơ quan trọng nhất của văn chương Hoa-kỳ hôm nay — được chuyển sang Việt ngữ cùng với lời giới thiệu của nhà thơ Đinh Linh...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018