James, Pence
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người ta gọi nó là tiếng ồn — nhưng anh ấy gọi nó là âm nhạc  (nhận định âm nhạc) 
[loạt bài "NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH MÙ"] ... Nó không phải là nhạc rừng. Nó không phải là nhạc jazz nóng bỏng. Nó cũng chẳng phải là "boogie-woogie" hay "swing". Vậy nó là cái gì?... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018