Holappa, Pentti
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

TUYỂN TẬP THƠ [II]  (thơ) 
Tuyển tập thơ của Pentti Holappa (1927~) — nhà thơ Phần-lan đương đại — lần đầu tiên đến với bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch Diễm Châu. Tuyển tập gồm 58 bài, đăng thành 2 kỳ, mỗi kỳ 29 bài.

TUYỂN TẬP THƠ [I]  (thơ) 
Tuyển tập thơ của Pentti Holappa (1927~) — nhà thơ Phần-lan đương đại — lần đầu tiên đến với bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch Diễm Châu. Tuyển tập gồm 58 bài, đăng thành 2 kỳ, mỗi kỳ 29 bài.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018