de Campos, Augusto
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

vô đề  (thơ) 
Một bài thơ cụ thể vô đề của Augusto de Campos (1931~) — một trong những lãnh tụ khai sinh Thơ Cụ Thể... [Hoàng Ngọc-Tuấn sưu tầm và giới thiệu]

RÁC  (thơ) 
Bài thơ "RÁC" của Augusto de Campos (1931~) — một trong những lãnh tụ khai sinh Thơ Cụ Thể — chỉ là một chữ "LIXO" (RÁC) to tướng, nhưng nhìn kỹ, ta thấy nó được tạo nên bởi rất nhiều chữ "LUXO" (sự sang cả, quý phái)... [Hoàng Ngọc-Tuấn sưu tầm và giới thiệu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018