thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ tên bài thơ
 
A thiên niên giấm chữ, tiểu thuỳ đứt gẫy bóc tách thành lục địa B
quanh xác chữ nổi váng, bài thơ C lềnh màu cứt tẩm, tôi
người nhặt mót dưới D, không từ chối, mùi thủm của chủ nghĩa trá hình, hậu hiện đại cái thùng mắm chữ
thơm thì là E một nhắm
thối thì là F một phạch
rồi tìm
toạ độ G, nơi phóng chiếu dài hơn một dấu ngã
hóc đời hình H, vẫn chưa thông thơ, bởi
I tờ là con chữ chết oan móc trên J thòng lọng
đồi sọ viền ký tự K bén như gai dẫm triệu bài thơ đi đòi số má
cầm L là cuốc bổ mộ nhớ
nhưng thua
Memory đã đóng hòm quy ẩn
còn N
vô dụng như O, chỉ lăn mà không ngã
P nằm ngang, cái cân bất xứng, một bên dễ ẹt là bài thơ có chữ không nghĩa, bên kia mới kinh, bởi làm sao đọc, bài thơ không chữ mà có nghĩa, ở hằng hà cõi giới bàng bạc như tiểu hành tinh Q có một chân tựa gọi lên siêu hình R của một bài thơ, chạy đi chạy lại chạy vào chạy ra, chạm mỏm cụt của nửa vô cực hình S, là bài thơ hằng huyễn của Tôi thơ Tôi
thời gian sẽ dính chùm ở Uyên ngUyên, thời gian sẽ đảo chiều ở đáy V, cuối cùng thời gian sẽ rời bỏ cõi niết bàn mốc meo
biết làm gì với W
khi XYZ đã tới lúc tái sinh làm một cái đách gì ... không phải chữ cái.
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018