ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Hát thơ [Singing poem]


 

Viết năm 1995 và được trình tấu bởi dàn Giao Hưởng Việt Nam tại Nhạc Viện Hà Nội cùng năm ấy.

"Hát thơ là nhan đề của nhạc phẩm này và cũng là một tên gọi chung của nhiều loại thanh nhạc cổ truyền Việt Nam. Hầu hết các loại thanh nhạc cổ truyền Việt Nam đã được sáng tác qua ba giai đoạn. Một, bài thơ được viết ra. Kế đến, bài thơ được hát. Và cuối cùng, bài hát được phụ hoạ bởi các nhạc cụ cổ truyền. Nhạc phẩm này — Hát thơ — cũng đã được sáng tác qua tiến trình ấy. Nhưng điều dị biệt là bài thơ của tôi được xoá đi sau khi tôi viết xong phần nhạc dựa trên bài thơ ấy..."

 

Written in 1995 and performed by the Vietnam Symphony Orchestra at Hanoi Conservatory Concert Hall, Vietnam, in the same year.

"Singing Poem is the title of my work, and it is the generic label of many Vietnamese traditional vocal genres. Most of Vietnamese traditional vocal genres are made in three stages. First, a poem is created. Next, the poem is sung. And finally, the song is accompanied by traditional instruments. My work — Singing Poem — was composed using the same process. But the difference is that my poetic text was discarded once I completed the music based on the same text…"

 

Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018