điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
tháng 10 - vừa khóc vừa cười ăn 10...

 

tháng 10 - vừa khóc vừa cười ăn 10...
sơn dầu trên bố, bộ 2 tấm 60x80cm, 2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018