tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thư ngỏ về cuộc thảo luận  [chuyên đề  TRẦN DẦN]

Mục THẢO LUẬN này được lập ra để mọi người, từ giới cầm bút đến giới độc giả, có thể tham gia trao đổi ý kiến về thơ văn Trần Dần. Chúng tôi chỉ xin lưu ý một số điểm căn bản để bảo vệ văn hoá tranh luận trong lãnh vực phê bình và học thuật:

1) Mục tiêu chính của cuộc thảo luận là nhằm làm sáng tỏ các giá trị nghệ thuật và mỹ học trong tác phẩm của Trần Dần cũng như những đóng góp của các giá trị ấy (nếu có) vào tiến trình phát triển của văn học Việt Nam đương đại. Như vậy, cuộc đời của Trần Dần cũng như các biến cố chính trị liên quan đến cuộc đời của ông (ví dụ phong trào Nhân Văn Giai Phẩm) sẽ được loại trừ khỏi cuộc thảo luận này.

2) Cơ sở để tiến hành thảo luận là văn bản: văn bản thơ văn Trần Dần và văn bản các bài viết về Trần Dần. Như vậy, tất cả các chi tiết không phải là văn bản đều không được sử dụng như những luận cứ nhằm bênh vực hay phê phán Trần Dần cũng như bất cứ người nào khác.

3) Cơ sở để đánh giá các ý kiến tham gia thảo luận là các luận điểm. Như vậy, vấn đề chính đặt ra trong cuộc thảo luận là tính hợp lý và tính thuyết phục chứ không phải chuyện “nặng tay” hay “nhẹ tay”.

4) Như là hệ luận của điểm (3) vừa nêu, những người tham gia thảo luận đều có quyền đi đến tận cùng quan điểm của mình. Chỉ xin lưu ý là cái quyền này cần gắn liền với hai điều kiện: một, mọi quan điểm cần phải được chứng minh; và hai, người viết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quan điểm ấy.

5) Nhóm chủ trương tự cho phép mình loại bỏ các bài không theo đúng các quy định nêu trên.

Nhóm chủ trương Tiền Vệ


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018