Keller, Bruce
tiểu sử &  tác phẩm 

Writer/performer/academic. Co-artistic director of the Citymoon Contemporary Theatre. Lecturer in Theatre/Performance (School of Contemporary Arts, University of Western Sydney).

tác phẩm

Nghệ Thuật của Nguyễn Hưng Trinh  (nhận định mỹ thuật) 
Nguyễn Hưng Trinh như là một cột thu lôi — một vật dẫn điện. Nhưng dòng điện này là dòng điện nguyên sơ hơn, siêu nhiên hơn. Nó chính thực là bản tính mâu thuẫn của Kinh Nghiệm Nhân Sinh... (...)

Finding The Buffalo  (sân khấu đồng hiện) 

Building cultural bridges  (nhận định sân khấu) 
With closed eyes, the two lovers advance towards each other, Meeting, they do not physically touch, but glide over the body of each other as each moves in response to the other's body heat. The image is very sensual. It is also extremely pertinent to contemporary Australia. (...)

On Nguyễn Hưng Trinh's Art  (nhận định mỹ thuật) 
opening speech for the exhibition Timeless Refrain at the Casula Powerhouse Arts Centre, 12.1.02 (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021