Vi Hoà
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện định cư tại Sydney.

tác phẩm

Ba mảnh  (thơ) 

Sợi chỉ lộn về  (thơ) 

Nâu huyễn  (thơ) 

Thơ  (thơ) 

Mười mảnh  (thơ) 

Ba tiếng trống  (thơ) 

Ðong đưa cái bóng  (thơ) 

Vũ điệu vòng  (thơ) 

Ðá  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021