Lyotard, Jean-François
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ðiều Kiện Hậu Hiện Đại: Bản Tường Trình Về Tri Thức  (tiểu luận / nhận định) 
Giả thuyết tạm dụng cho lý luận của chúng ta là hiện trạng của tri thức bị thay đổi khi các xã hội bước vào thời kỳ gọi là hậu kỹ nghệ và các nền văn hoá bước vào thời kỳ gọi là hậu hiện đại. Quá trình chuyển tiếp này ít nhất cũng đã bắt đầu từ những năm cuối thập niên 1950, thời điểm Âu châu hoàn tất công cuộc tái thiết. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021