Adamson, Judy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Monkey magic  (nhận định sân khấu) 
Binh Duy Ta thought Western style was king when he studies theatre and performance in Vietnam. he learned French mime and the method of Staniskavsky, play Beatles and Bee Gees music at home and focused in everything elsewhere. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021