Huỳnh Mạnh Tiên
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Pháp

tác phẩm

Mơ xa lại nghĩ gần...  (tiểu luận / nhận định) 
Làm thơ, đọc thơ tôi thường "hơi bị" chủ quan về đức tin lẫn đức tính thơ của mình. Càng đáng được ăn gậy của Tổ bởi tôi chưa thấm nhuần lòng tự nguyện đăng ký lấy thẻ nhà thơ. (...)

Bốc thơ  (thơ) 

Thơ  (thơ) 

Ta về ta tắm ao ta  (thơ) 

Phù kê  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021