Nguyễn Thái Tuấn
tiểu sử &  tác phẩm 

Hoạ sĩ. Hiện sống và làm việc ở Việt Nam.

tác phẩm

Nhà thơ Huy Tưởng  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên vải, sáng tác vào đầu năm 2017...

Black Painting [Tranh Đen] số 112  (hội họa) 
Một trong bốn tác phẩm đang trưng bày trong cuộc triển lãm When Things Fall Apart: Critical Voices on the Radars tại viện bảo tàng Trapholt, Kolding, Đan mạch. Cuộc triển lãm kéo dài từ 11/02/2016 đến 28/10/2016 là một phần của IMAGES 2016 BIENNALE...

Không đề [từ loạt tranh Di Sản]  (hội họa) 
Một trong bốn tác phẩm đang trưng bày trong cuộc triển lãm When Things Fall Apart: Critical Voices on the Radars tại viện bảo tàng Trapholt, Kolding, Đan mạch. Cuộc triển lãm kéo dài từ 11/02/2016 đến 28/10/2016 là một phần của IMAGES 2016 BIENNALE...

Black Painting [Tranh Đen] số 98 & 105  (hội họa) 
Hai tác phẩm sơn dầu trên bố, đang trưng bày trong cuộc triển lãm ta.bu tại Brussels, thuộc bộ sưu tập của Maison Particulière Art Center. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài từ 14/01/2016 đến 26/03/2016...

Chân dung Võ Quốc Linh  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 69  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

Black Painting [Tranh Đen] số 65  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

Black Painting [Tranh Đen] số 27  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

Black Painting [Tranh Đen] số 5  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

Black Painting [Tranh Đen] số 88  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân, “Heritage”, của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primo Marella Gallery, Milan, từ ngày 17/12/2014 đến ngày 30/01/2015.

Villa of the King  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân, “Heritage”, của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primo Marella Gallery, Milan, từ ngày 17/12/2014 đến ngày 30/01/2015.

Black Painting [Tranh Đen] số 108  (hội họa) 
ác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2014, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 107  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2013, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 106  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2013, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 105  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2013, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Window (from Heritage series)  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Interior 5 (from Heritage series)  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Untitled (from Heritage series)  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Untitled [The school in Quang Tri] (from Heritage series)  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Interior 4 (from Heritage series)  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012-2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Ruin (from Heritage series)  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 37  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 31  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Afternoon  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Untitled  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Untitled  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Untitled  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Untitled (The church in Quang Tri II)  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Black Painting [Tranh Đen] số 100  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2011, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 80  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2009. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn đã được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

Black Painting [Tranh Đen] số 44  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 102  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2011, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Evening  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011...

Room of the prince  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2010. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn đã được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

Nội thất [3]  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên vải, thực hiện vào năm 2011...

Nội thất [2]  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên vải, thực hiện năm 2011...

Nội thất [1]  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên vải, thực hiện vào năm 2011...

Black Painting [Tranh Đen] số 50  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"]. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

Black Painting [Tranh Đen] số 79  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2009, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 70  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, khởi sự cuối năm 2007, hoàn tất năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"]. Đây là chân dung của một người đàn bà vô danh đã đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vào tháng 12 năm 2007...

Black Painting [Tranh Đen] số 45  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"]. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

Black Painting [Tranh Đen] số 94  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2010...

Black Painting [Tranh Đen] số 32  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008, của Nguyễn Thái Tuấn, tác phẩm này đã được trưng bày trong cuộc triển lãm WITHIN EMPTINESS tại 10 Chancery Lane Gallery (SoHo, Central, Hong Kong) từ ngày 23.11.2010 đến 15.12.2010, cùng với tác phẩm của các hoạ sĩ Gonkar Gyatso (Tibet), Huang Rui (China), Lindy Lee (Australia), Muchen and Shao Yinong (China), Fiona Pardington (New Zealand) và Sopheap Pich (Cambodia)...

Black Painting [Tranh Đen] số 10  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008, của Nguyễn Thái Tuấn, tác phẩm này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm WITHIN EMPTINESS tại 10 Chancery Lane Gallery (SoHo, Central, Hong Kong) từ ngày 23.11.2010 đến 15.12.2010, cùng với tác phẩm của các hoạ sĩ Gonkar Gyatso (Tibet), Huang Rui (China), Lindy Lee (Australia), Muchen and Shao Yinong (China), Fiona Pardington (New Zealand) và Sopheap Pich (Cambodia)...

Black Painting [Tranh Đen] số 33  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Chân dung Trịnh Cung  (hội họa) 
Chân dung hoạ sĩ Trịnh Cung, tranh sơn dầu, sáng tác năm 2007-2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 07  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, và đã được đem vào bộ sưu tập của Sherman Contemporary Art Foundation, Sydney...

Black Painting [Tranh Đen] số 74  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 62  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 83  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Lynh Bacardi  (hội họa) 
Chân dung một nhà thơ...

Black Painting [Tranh Đen] số 84  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 71 (Ban Gioc Waterfall / Thác Bản Giốc)  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 87  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 85  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 86  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 72  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 59  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 73 ("1979")  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 66  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, bức số 64 này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm tập thể "TIME LIGAMENTS" – CONTEMPORARY VIETNAMESE ARTISTS (từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, 2009) tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Black Painting [Tranh Đen] số 68  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, bức số 64 này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm tập thể "TIME LIGAMENTS" – CONTEMPORARY VIETNAMESE ARTISTS (từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, 2009) tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Black Painting [Tranh Đen] số 64  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, bức số 64 này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm tập thể "TIME LIGAMENTS" – CONTEMPORARY VIETNAMESE ARTISTS (từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, 2009) tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Black Painting [Tranh Đen] số 73  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 26  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 4  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2007...

Untitled No.57  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1999...

Untitled No.6  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Black Painting [Tranh Đen] số 57  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 51  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 55  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 43  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 47  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 52  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 3  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 23  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Untitled  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Untitled  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1997...

Untitled No.13  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Untitled No.8  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Untitled  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Untitled  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1999...

Untitled No.14  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Black Painting [Tranh Đen] số 20  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 17  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Untitled  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Untitled  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1999...

Untitled No.17  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Untitled No.27  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Untitled No.25  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Untitled No.38  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Untitled No.52  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2006...

Untitled  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Untitled No.39  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Untitled No.32  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Untitled No.29  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Untitled No.22  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Untitled No.33  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Untitled No.23  (hội họa) 
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

UNTITLED No.1  (hội họa) 
Bộ tranh 4 bức...

Untitled No.1a  (hội họa) 
Bức thứ nhất của bộ UNTITLED No.1

Untitled No.1b  (hội họa) 
Bức thứ hai của bộ UNTITLED No.1

Untitled No.1c  (hội họa) 
Bức thứ ba của bộ UNTITLED No.1

Untitled No.1d  (hội họa) 
Bức thứ tư của bộ UNTITLED No.1


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021