Havel, Václav
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dân chủ và quyền lực  (tiểu luận / nhận định) 
... Ngay cả một chính quyền dân chủ đang thối nát hay suy thoái vẫn một ngàn lần tốt hơn cái chính quyền hoàn toàn giả tạo do một chế độ độc tài áp đặt bằng bạo lực hay sự tẩy não... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Trào phúng xây dựng  (thơ) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%... TIẾN MAU TIẾN MAU TIẾN MAU... [Bản dịch Diễm Châu]

Sùng bái cá nhân  (thơ) 
Thơ cụ thể [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018