sách
025-403-888
đi giữa ban ngày

 
Không còn một chút gì cho tưởng tượng
Tôi đi giữa ban ngày nghe ruột gan mình nóng cháy
Sâu thẳm nỗi mừng vui
Hồng đơn dạng
Hồn thái thóa như vành nguyệt trắng
Mây ủ ê ru nhau ngủ
Dày sinh lực không tiền mà nhiều túi
Toàn thân bất toại
Khối óc chết mê
Sư chùa hóa đá
Đi hoang mà tưởng mình rảo bộ
Nam mô a di đà
 
Nhân sinh chỉ thích ăn chơi từ khi trăng hóa cuội
Ngày nằm đêm hát
Rên rỉ than van không một phiến mây hồng
Hoa trắng nở
Hoa vàng nở
Hoa hồng nở
Hoa xanh nở
Hoa đen cùng/cũng nở
Nam mô a di đà
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021