thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ý nghĩ tân thời
 
Làm gì làm (để chẳng làm gì cả)
tôi muốn bạn
- hay bất kỳ ai
vừa ghé mắt đọc chữ đầu của bài này
lập tức con chữ lăn
lăn
đồng thời con chữ kề bên
chạy
nắm lấy con chữ kế tiếp
kế tiếp
kế tiếp
kế tiếp.
 
Cứ thế chúng túa
(hết sức phức tạp) khắp tám hướng
và bạn
- hay bất kỳ ai
phải đuổi theo
chụp
bắt
đến kỳ cùng mới đứng lại thở dốc.
 
Bấy giờ cũng bạn
- hoặc bất cứ ai
cóc cần nghĩ
biết “bằng cách nào (!)
tôi khiến được các con chữ
cùng lúc
chúng lăn
chạy
túa (hết sức phức tạp)
khắp tám hướng
để chả làm gì cả
 
... okay!”
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018