thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
ß2
T
 
Tôi  không thể  tiếp  tục  những  gì  đã  được bắt  đầu  bằng  chữ  «tôi»
      Tôi không thể ngừng những gì đã được bắt đầu bằng chữ «tôi»
                                       Sự          sâu
                                       bất         của
                                       lực         những
                                       ẩn           suy
                                       náu         tư
                                       trong       đang
                                       mọi         đòi
                                       ngóc       được
                                       ngách     gọi
                                       của         thành
                                       cơ           ngôn
                                       thể.         ngữ.
                                       Trong      Tôi
                                       óc           nhìn
                                       trong       thấy
                                       xương       tôi
                                       thịt         xuyên
                                       gân          qua
                                       tuỷ          một
                                       miệng       cuộc
                                       mắt          hiện
                                       tim           tồn
                                       trong        khác
                                       lục           hiện
                                       phủ          tồn
                                       ngũ          của
                                       tạng.        chữ.
                                       Tôi           Tôi
                                       trượt        khóc
                                       bên          cho
                                       cạnh        giấy
                                       tôi.           vì
                                       Tôi          chữ
                                       ở            không
                                       xa           phải
                                       tôi.          được
                                       Tôi           viết
                                       gõ            ra
                                       cửa          bằng
                                       chính       mực
                                       tôi.         không
                                       Vì            thể
                                       không       khô
                                       thể          cũng
                                       đến        chẳng
                                       tận          có
                                       cùng        hình
                                       đáy          hài.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021