gửi bài | góp ý |
 
 
nhóm chủ trương Tiền Vệ
 

chủ trương Tiền Vệ

TIEN VE is an online centre for the arts (including literature, music, visual and performing arts) whose principal activities are presenting new creative works and organizing debates on aesthetic and artistic issues. The main aim of TIEN VE is to contribute to the formation of a Commonwealth of Vietnamese Arts, where, regardless of geographical and political differences, everyone can join and share their endeavour in exploration and experimentation so that artistic creativity is reunited with its original meaning, namely, the making of the new.

TIỀN VỆ là một trung tâm văn học và nghệ thuật trên mạng lưới thông tin toàn cầu, với hai hoạt động chính là phổ biến các tác phẩm mới và tiến hành các cuộc tranh luận về văn học nghệ thuật. Mục đích chủ yếu của TIỀN VỆ là nhằm góp phần xây dựng một khối Thịnh Vượng Chung của văn học nghệ thuật Việt Nam, nơi, bất chấp những dị biệt về địa lý và chính trị, mọi người có thể gặp gỡ nhau trong nỗ lực tìm tòi và thử nghiệm để trả công việc sáng tác trở về đúng nguyên nghĩa của nó: làm ra cái mới.

ban biên tập

Ban biên tập -  mail at tienve dot org

Nguyễn Hưng Quốc -  nguyenhungquoc at tienve dot org

Hoàng Ngọc Tuấn -  hoangngoctuan at tienve dot org

Nguyễn Hoàng Văn -  nguyenhoangvan at tienve dot org

Võ Quốc Linh -  voquoclinh at tienve dot org

Tạ Duy Bình -  taduybinh at tienve dot org

ban kỹ thuật

Hoàng Ngọc Quỳnh -  hoangngocquynh at tienve dot org

Lê Thân Tuấn Châu -  lethantuanchau at tienve dot org

Phan Văn Hiệp -  phanvanhiep at tienve dot org

Hoàng Ngọc Diêu -  hoangngocdieuat tienve dot org

Lê Trung Tự -  letrungtu at tienve dot org


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021