ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Cul(na)ture
Ngoc-Tuan HOANG (composer/guitarist)
John NAPIER (cellist)
Markus KUCHENBUCH (didjeriduist/flautist/vocalist)


  1. Nocturnal (7:15)
  2. Atavistic (7:56)
  3. Festive (4:05)
  4. Relict (4:13)
  5. Equinoctial (7:57)
  6. Totemistic (3:24)
  7. Epitaphic (4:06)
  8. Nomadic (3:16)
  9. Shamanistic (4:53)
  10. Solstitial (6:04)
  11. Euphonic (5:00)

Cảm hứng cho 11 nhạc khúc trong tuyển tập này xuất phát từ mấy câu thơ sau đây của Walt Whitman:

Now I do nothing but listen…
I hear bravuras of birds, bustle of growing wheat, gossip of flame,
        clack of sticks cooking my meals.
I hear the sound I love, the sound of the human voice,
I hear all sounds running together, combined, fused or following…

                                                        WALT WHITMAN, “Song of Myself” (XXVI)

© 2002 Hoang/Napier/Kuchenbuch

Thực hiện ngày 20/08/2000 trên cao nguyên Blue Mountains, NSW Australia.

Ðĩa nhạc Cul(na)ture được phát hành với số lượng có giới hạn.

Xin liên lạc:

SAMA MUSIC

134 Gurney Road, Chester Hill NSW 2162

samamusic@australia.edu


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018