Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Tỏ đèn
 
vẩy thôi
như thế thời ráo tình[là chắc chắn]
lạy nhảy cóc qua bồ
hóng khóc ngất giữa đường
 
cơn đòi đoạn
tiếng lại cồm cộm ngang cổ bắt
thổi phù phiếm
dậy tỉnh cả buổi tử hình
tơ tưởng nhuốm lãnh
 
cảm cơ cầu
nhóm ruồi bợm nhậu bám riết nếp chữ
cạy cục
 
đá
văng cặp tai nghe mỗi hầm hè
gầm đầu yên nói.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021